fbpx

Вашата НАСМЕВКА за нас е БЕСЦЕНЕТА! Доколку не сте во можност да го платите износот кој ви е неопходно потребен за вашиот стоматолошки третман Ви нудиме опции на финансирање. Погледнете ја вашата сметка разделена на рати од 6, 12 или 18 месеци.

[ezfc id='2' /]

УСЛОВИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Кредитот е наменет за кредитоспособни физички лица во редовен работен однос на неопределено време во јавната администрација, финансиски институции или дипломатски странски претставништва во РСМ или во фирми прифатливи за нас, кои примаат плата на трансакциска сметка во износ повисок од 14.500 денари. Доколку кредитобарателот ги исполнува критериумите, кредитот се одобрува ВЕДНАШ по комплетирање на документацијата.

Рок на отплата: од 6 до 18 месеци

Камата: Нема / или може и ќе ставиме !

Предвремена отплата: Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот

Критериуми:

 • месечни примања во износ повисок од 14.500 денари.
 • месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • при доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитобарателот не треба да надминува 70 години

Исплата: максималниот рок на искористување на кредитот е 60 дена од денот на одобрување

Трошоци за кредитот: трошоци за меница

Обезбедување:

 • меница со менична изјава чија вредност го покрива одобрениот кредит и камата, потпишана од кредитобарателот
 • траен налог за наплата на месечните ануитети од трансакциска сметка на корисникот на кредитот
 • административна забрана од плата
 • по извршената кредитна анализа, EDG може да побара дополнително обезбедување – жирант.

Начин на отплата:

 • месечни ануитети
 • достасување на ануитет – секој 16 во месецот

Потребна документација:

 • барање за кредит
 • копија од валидна лична карта
 • за вработени во приватни фирми прифатливи за EDG – образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци и солвентност на жиро-сметка од банката во која се депоненти

EDG го задржува дискреционото право да го одбие барањето за кредит. AПЛИЦИРАЈ ONLINE

Ви благодариме!

Chat With Us
Viber/WhatsApp
WhatsApp
Viber